31 Temmuz 2016 Pazar

ÖĞLE NAMAZI TESBİHATI


1
Ezan ve kâmetin arkasından bu dua okunur.
Allahümme rabbe hazihi'd-davet'it-tâmmehve's-salâti'l-kaimeh, âtiseyyidina Muhammeden'il-vesilete ve'l-fazilete ve'derecate'r-rafiate'l âliyeh, ilahî veb'ashu makâmenmahmuden'illez'i vaadtehİnneke lâtuhlifu'l-mîâd.
2
Öğlen Namazının dört rek'atlikfarzından sonra "SELAM DUASI" okunur
Estağfirullâhestağfirullâh,estağfirullâh el-azîym el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-hayy'el kayyûm, veetübü ileyhAllâhumme ente's-selâmüve minke's-selâm, tebârekte yâzelcelâli ve'l-ikrâm
3
Arkasından "Salâten Tüncinâ" ya da "Salât-ı Münciye" olarak bilinen duâ okunur.
Allâhümme sâlli alâ seyyidinâMuhammedin ve alâ âli seyyidinâMuhammed. Salâten tuncînâ bihâ mincemîil ahvâli ve'l-âfât. Ve takdîlenâbihâ cemiâ'l-hâcât. Ve tutahhirunâ bihâmin cemî'ıs-seyyiât. Ve terfeunâ bihâindeke â’led-deracât. Ve tübelliğunâbihâ aksa'l-gâyâtMin cemî'il-hayrâtifi'l-hâyâti ve ba’de'l-memât. Âmin yâmücib'ed-deavâtve'l-hamdü lillâhirabb'il-âlemin.
7
İki rek'at sünnet kılındıktan sonra bilinen namaz tesbihatına devam edilir.
Allahümme salli alâ seyyidinâMuhammed. Subhânallâhi ve'l-hâmdülillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhu ekber, ve lâ hâvle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyü'l-azîym
8
Ayete'l Kürsi okunduktan sonra tesbihçekilir.
33 Subhânallâh,
33 Elhamdulillâh,
33 Âllâhuekber.
9
Tesbihlerden sonra
Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh,lehü'l-mülkü ve lehü'l-hâmdü yuhyi veyumit, ve hüve hayyun lâ yemût,biyedihi'l-hayr ve hüve alâ külli şey’inkadir ve ileyhi'l-masîyr denir ve namazın duası yapılır.
10
Duâdan sonra;
Fa'lem ennehu denir ve 33 defa (sabah namâzından sonra 100 defa okunabilir) Lâ ilâhe illâllâh okunur. Sonra  Muhammede'rresûlullâhisallallâhü teâlâ âleyhi ve sellem denir.
11
Besmele çekilip;
İnnallâhe ve melâiketehû yusallûnealennebiyy; yâ eyyühellezine âmenu,sallû aleyhi ve sellimu teslîmâ âyeti okunup Lebbeyk denir.
12
Müteakiben;
Allâhümme sâlli alâ seyyidinâMuhammedin ve alâ ali seyyidinâmuhammedin biadedi külli dâin vedevâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesirâ,
Allâhümme sâlli alâ seyyidinâMuhammedin ve alâ ali seyyidinâmuhammedin biadedi külli dâin vedevâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesirâ,
Allâhümme sâlli alâ seyyidinâMuhammedin ve alâ ali seyyidinâmuhammedin biadedi külli dâin vedevâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîran kesîrâ,

Salli ve sellim yâ rabbi alâ hâbibikemuhammedin ve alâ cemî'il-enbiyâive'l-mürselîn, ve alâ âli küllin ve sâhbiküllin ecmâin, âmîn, velhâmdulillâhirâbbi'l-âlemîn.
denir
13
Müteakiben;
Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâminâleyke yâ Rasûllallâh
Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâminâleyke yâ Habîballâh
Elfü elfi sâlâtin ve elfü elfi selâminâleyke yâ emîne vahyillâh
Allahumme salli ve sellim ve bârik alâseyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi veashâbihîbiadedi evrâki'l-eşcâr veemvâci'l-bihâr ve katarâti'l-emtâr.Vâğfirlenâ verhamnâ ve'l-tüfbinâ vevâlideynâ ve yâ ilahenâ bi külli salâtinminhâ eşhedühen lâ ilâhe illallâh veeşhedü enne muhammeder-rasûllullâhi sallallâhu teâlâ âleyhi vesellem denir.
Müteakiben İsmi Âzâm Duası okunur
Bismillâhirrahmânirrahiym.
Yâ Cemilu Yâ Allâh
 Karîbu Yâ Allâh
 Mücîbu Yâ Allâh
 Habîbu Yâ Allâh
 Raûfu  Allâh
 Atûfu  Allâh
 Ma’rûfu  Allâh
 Latîfü  Allâh
 Azîymü  Allâh
 Hannânü  Allâh
 Mennânü  Allâh
 Deyyânü  Allâh
 Subhânü  Allâh
 Emânü  Allâh
 Bürhânü  Allâh
 Sultânü  Allâh
 Müste'ânü  Allâh
 Muhsinü  Allâh
 Mütealü  Allâh
 Rahmânü  Allâh
 Rahîmü  Allâh
 Kerîmü  Allâh
 Mecîdü  Allâh
 Ferdü  Allâh
 Vitru  Allâh
 Ehadü  Allâh
 Samedü  Allâh
 Mahmûdu  Allâh
 Sadıka'l-vâ’di  Allâh
 Âliyyü  Allâh
 Ganiyyü  Allâh
 Şâfî  Allâh
 Kâfî  Allâh
 Muâfî  Allâh
 Bâkî  Allâh
 Hâdî  Allâh
 Kâdiru  Allâh
 Sâtiru  Allâh
 Kahhâru  Allâh
 Cebbâru  Allâh
 Gaffâru  Allâh
 Fettâhu  Allâh


Eller açılır,  rabbe's-semâvâti ve'l-ard zelcelâli ve'l-ikrâmEs’elüke bihakkı hâzihi'l-esmâi küllihâ entüsâlliye alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed, verhamMuhammeden kemâ salleyte vesellemte ve bârekte ve râhimte veterahhamte alâ ibrâhîme ve alâ âliibrâhime fil alemin. Rabbenâ innekehamîdun mecidBirâhmetike erhâme'r-râhiminVelhamdü lillâhirabbi'l-âlemin denir.
E'uzü besmele çekilerek "Lekadsadakallahüaşri okunur.

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *