1 Ağustos 2016 Pazartesi

SABAH NAMAZI TESBİHATI


1
Ezan ve kâmetin arkasından bu dua okunur.
Allahümme rabbe hazihi'd-davet'it-tâmmehve's-salâti'l-kaimehâtiseyyidina Muhammeden'il-vesilete ve'l-fazilete ve'derecate'r-rafiati'l âliyeh, ilahî veb'ashu makâmenmahmuden'illez'i vaadtehİnneke lâtuhlifu'l-mîâd.
2
Sabah Namazının iki rek'atlik farzından sonra "SELAM DUASI" okunur
Estağfirullâhestağfirullâh,estağfirullâh el-azîym el-kerîmellezî lâ ilâhe illâ hû, el-hayy'el kayyûm, veetübü ileyhAllâhumme ente's-selâmüve minke's-selâm, tebârekte zelcelâli ve'l-ikrâm
3
Arkasından "Salâten Tüncinâ" ya da "Salât-ı Münciye" olarak bilinen duâokunur.
Allâhümme sâlli alâ seyyidinâMuhammedin ve alâ âli seyyidinâMuhammed. Salâten tuncînâ bihâ mincemîil ahvâli ve'l-âfât. Ve takdîlenâbihâ cemiâ'l-hâcât. Ve tutahhirunâ bihâmin cemî'ıs-seyyiât. Ve terfeunâ bihâindeke â’led-deracât. Ve tübelliğunâbihâ aksa'l-gâyâtMin cemî'il-hayrâtifi'l-hâyâti ve ba’de'l-memât. Âmin mücib'ed-deavâtve'l-hamdü lillâhirabb'il-âlemin.
4
Müteakiben 1 def'a
Allâhumme innâ nukâddimu ileykebeyne yedey külli nefesin ve lemhatinve lahzatin ve tarfatin yatrifu bihâehlü's-semâvâti ve ehlü'l-aradîyn,şehâdeten eşhedü en
5
Müteakiben 10 def'a
Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh,lehü'l-mülkü ve lehü'l-hâmdü yuhyi veyumit ve hüve hayyun lâ yemûtbiyedihi'l-hayr ve hüve alâ külli şey’inkadir denir. Onuncusundâ en sonunave ileyhi'l-masîyr eklenir.
6
Tevbe istiğfâr duâsı okunur.
Allâhümme ecirnâ minennâr (3-5 veyâdefâ)
Allâhümme ecirnâ min külli nâr.
Allâhümme ecirnâ min fitneti'd-dîniyyeti ve dünyeviyyeh
Allâhümme ecirnâ min fitneti ahiri'z-zamân
Allâhümme ecirnâ min fitneti'l-mesihi'd-deccâli ve's-sufyân
Allâhümme ecirnâ mine'd-dalâlâti ve'l-bıd'ıyyâti ve'l-beliyyât
Allâhümme ecirnâ min şerri'n-nefsi'l-emmâreh
Allâhümme ecirnâ min şurûri'n-nüfûsi'l-emmârati'l-firâvniyyeh
Allâhümme ecirnâ min şerri'n-nisâ
Allâhümme ecirnâ min belâ'in-nisâ
Allâhümme ecirnâ min fitneti'n-nisâ
Allâhümme ecirnâ min azâbi'l-kâbr
Allâhümme ecirnâ min azâbi yevmi'l-kıyâmeh
Allâhümme ecirnâ min azâbicehennem
Allâhümme ecirnâ min âzâbi kahrik
Allâhümme ecirnâ min nâri kahrik
Allâhümme ecirnâ min azâbi'l-kabri ve'n-nîrân
Allâhümme ecirnâ mine'r-riyâi ve's-sum’âti ve'l-ucubi ve'l-fâhr
Allâhümme ecirnâ min tecâvuzi'l-mülhidîyn
Allâhümme ecirnâ min şerri'l-munâfıkîyn
Allâhümme ecirnâ min fitneti'l-fâsıkîyn
Allâhümme ecirnâ ve ecir vâlideynâ ve fi hizmeti'l-kur’âni ve'l-imân, veahbâbene'l-mü’minîne'l-muhlisîyne veakrıbâenâ ve ecdâdenâ mine'n-nâr (Eller yukarı çevrilir)Bi afvike  mücirbi fadlike  gâffârÂllâhümmeedhılne'l-cennete mea'l-ebrâr.Âllâhumme edhılne'l-cennete meâ'l-ebrârAllâhumme edhılnâ ve vâlideynâve ıhvânenâ ve ehâvatenâ veakribâenâ ve ecdâdenâ ve ahbâbene'l-mü’minîne'l-muhlisîyne fi hizmeti'l-imâni ve'l-kur’ân, el cennete meâ'l-ebrârsalli alâ nebiyyike'l-muhtar veâlihi'l-athâr ve ashâbihi'l-ahyâr vesellim mâdâme'l-leylü ve'n-nehâr. Âmin, velhamdü lillâhi rabbil âlemin.
7
Bilinen namaz tesbihatına devam edilir.
Subhânallâhi ve'l-hâmdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhu ekber, ve lâ hâvleve lâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyü'l-azîym
8
Ayete'l Kürsi okunduktan sonra tesbihçekilir.
33 Subhânallâh,
33 Elhamdulillâh,
33 Âllâhuekber.
9
Tesbihlerden sonra
Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh,lehü'l-mülkü ve lehü'l-hâmdü yuhyi veyumit, ve hüve hayyun lâ yemût,biyedihi'l-hayr ve hüve alâ külli şey’inkadir ve ileyhi'l-masîyr denir ve namazın duası yapılır.
10
Duâdan sonra;
Fa'lem ennehu denir ve 33 defa (sabahnamâzından sonra 100 defa okunabilir) Lâ ilâhe illâllâh okunur. Sonra  Muhammede'rresûlullâhisallallâhü teâlâ âleyhi ve sellem denir.
11
Besmele çekilip;
İnnallâhe ve melâiketehû yusallûnealennebiyy eyyühellezine âmenu,sallû aleyhi ve sellimu teslîmâ âyetiokunup Lebbeyk denir.
12
Müteakiben;
Allâhümme sâlli alâ seyyidinâMuhammedin ve alâ ali seyyidinâmuhammedin biadedi külli dâin vedevâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesirâ,
Allâhümme sâlli alâ seyyidinâMuhammedin ve alâ ali seyyidinâmuhammedin biadedi külli dâin vedevâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesirâ,
Allâhümme sâlli alâ seyyidinâMuhammedin ve alâ ali seyyidinâmuhammedin biadedi külli dâin vedevâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîran kesîrâ,

Salli ve sellim  rabbi alâ hâbibikemuhammedin ve alâ cemî'il-enbiyâive'l-mürselîn, ve alâ âli küllin ve sâhbiküllin ecmâinâmînvelhâmdulillâhirâbbi'l-âlemîn.
denir
13
Müteakiben;
Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâminâleyke  Rasûllallâh
Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâminâleyke  Habîballâh
Elfü elfi sâlâtin ve elfü elfi selâminâleyke  emîne vahyillâh
Allahumme salli ve sellim ve bârik alâseyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi veashâbihîbiadedi evrâki'l-eşcâr veemvâci'l-bihâr ve katarâti'l-emtâr.Vâğfirlenâ verhamnâ ve'l-tüfbinâ vevâlideynâ ve  ilahenâ bi külli salâtinminhâ eşhedühen lâ ilâhe illallâh veeşhedü enne muhammedenrasûllullâhi sallallâhu teâlâ âleyhi vesellem denir.
Müteakiben Tercüman-ı İsmi ÂzâmDuası okunur
Bismillâhirrahmânirrahiym
Subhaneke
ya Allâh
tealeyte
 Rahman
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike  Rahmân
Subhaneke
ya Râhiym
tealeyte
 Kerim
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike  Rahmân
Subhaneke
ya Hâmid
tealeyte
 Hâkim
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike  Rahmân
Subhaneke
ya Mecid
tealeyte
 Melik
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike  Rahmân
Subhaneke
ya Kuddüs
tealeyte
 Selâm
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike  Rahmân
Subhaneke
ya Mü’min
tealeyte
 Müheymin
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike  Rahmân
Subhaneke
ya Âziz
tealeyte
 Cebbâr
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike  Rahmân
Subhaneke
ya Mütekebbir
tealeyte
 Hâlık
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike  Rahmân
Subhaneke
ya Evvel
tealeyte
 Âhir
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike  Rahmân
Subhaneke
ya zâhir
tealeyte
 Bâtın
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike  Rahmân
Subhaneke
ya Bâri
tealeyte
 Musâvvir
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike  Rahmân
Subhaneke
ya Tevvâb
tealeyte
 Vehhâb
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike  Rahmân
Subhaneke
ya Bâis
tealeyte
 Vâris
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike  Rahmân
Subhaneke
ya Kâdim
tealeyte
 Mukim
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike  Rahmân
Subhaneke
ya Ferd
tealeyte
 Vitr
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike  Rahmân
Subhaneke
ya Nur
tealeyte
 Settâr
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike  Rahmân
Subhaneke
ya Celil
tealeyte
 Cemil
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike  Rahmân
Subhaneke
ya Kâhir
tealeyte
 Kâdir
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike  Rahmân
Subhaneke
ya Melik
tealeyte
 Muktedir
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike  Rahmân
Subhaneke
ya Alim
tealeyte
 Âllâm
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike  Rahmân
Subhaneke
ya Aziym
tealeyte
 Gâfur
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike  Rahmân
Subhaneke
ya Hâlim
tealeyte
 Vedud
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike  Rahmân
Subhaneke
ya Şehid
tealeyte
 Şâhid
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike  Rahmân
Subhaneke
ya Kebir
tealeyte
 Müteâl
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike  Rahmân
Subhaneke
ya Nur
tealeyte
 Lâtif
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike  Rahmân
Subhaneke
ya Semi'
tealeyte
 Kefil
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike  Rahmân
Subhaneke
ya Kârib
tealeyte
 Bâsiyr
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike  Rahmân
Subhaneke
ya Hâkk
tealeyte
 Mübin
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike  Rahmân
Subhaneke
ya Râuf
tealeyte
 Râhiym
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike  Rahmân
Subhaneke
ya Tâhir
tealeyte
 Müteâhhir
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike  Rahmân
Subhaneke
ya Mücemmil
tealeyte
 Mufâddil
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike  Rahmân
Subhaneke
ya Müzhır
tealeyte
 Mün’im
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike  Rahmân
Subhaneke
ya Deyyân
tealeyte
 Sultân
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike  Rahmân
Subhaneke
ya Hânnân
tealeyte
 Mennân
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike  Rahmân
Subhaneke
ya Ehâd
tealeyte
 Sâmed
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike  Rahmân
Subhaneke
ya Hâyy
tealeyte
 Kâyyum
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike  Rahmân
Subhaneke
ya Adl
tealeyte
 Hâkem
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike  Rahmân
Subhaneke
ya Ferd
tealeyte
 Kuddûs
ecirnâ mine'n-nâr bi afvike  Rahmân
Eller açılır Subhâneke âhiyyenşerâhiyyen tealeyte lâ ilâhe illâ enteecirnâ ve ecir üstâdenâ ve vâlideynâve rufekâenâ ve âkribâenâ veahbâbene'l-mü’minîne'l-muhlisîynemine'n-nâr ve min külli nâr (eller aşağıya çevrilir) vahfaznâ minşerri'n-nefsi ve'ş-şeytan ve min şerri'l-cinnive'l-insân ve min şerri'l-bid’âti ve'd-dalâleti ve'l-ilhâdi ve't-tuğyân (elleryukârı çevrilir) bi âfvike  Mücirbifadlike  Gaffârbi rahmetike erhame'r-râhimîn.
Allâhumme edhilne'l-cennete mea'l-ebrârbişefâati nebiyyike'l-muhtar.Amîn ve'l-hamdülillâhi rabbi'l-âlemin.
E'uzü besmele çekilerek HaşrSuresinin son beş ya da üç ayeti okunur.

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *